Normative beskrivelser av feltene i DCAT-AP-NO

Dette dokumentet kan også lastes ned som PDF eller som EPUB.
Ikke alle egenskapene i standarden er beskrevet her. Titlene på feltene i dette dokumentet samsvarer med egenskapsnavnene i DCAT-AP-NO v1.1. Titler i parentes er brukt i registreringsløsningen for Felles datakatalog . Felter i registreringsingsløsningen som ikke er del av standarden er merket med * . Gapet mellom standard og løsning når det gjelder navngiving av felter er forventet løst i en snarlig revisjon av standarden.

Felter som er maskingenerert

Identifikator for datasett

For å kunne referere til et datasett entydig og kunne angi relasjoner mellom datasett, må alle datasett ha stabile, globale og unike identifikatorer. Identifikator er et obligatorisk felt.

 • Identifikatoren bør automatisk genereres når du registrerer datasettet om du benytter en registreringsløsning.

 • Identifikatoren skal være unik innenfor aktuell datakatalog

 • Identifikatoren skal inngå i en globalt unik identifikator.

 • Den globalt unike identifikatoren skal utformes som en URI

 • Den globalt unike identifikatoren er representert ved feltet dct:identifier

 • Datasettets URI bør benytte en av de globalt unike identifikatorene i dct:identifier

 • Man bør kunne registrere ytterligere identifikatorer.

Eksempler
 • “http://data.brreg.no/datakatalog/datasett/12”

<http://data.brreg.no/datakatalog/datasett/12>
  dct:identifier “http://data.brreg.no/datakatalog/datasett/12” ;
  adms:identifier <http://data.brreg.no/datakatalog/identifikator/111> ;
  owl:sameAs <http://datakatalog.hdir.no/datasett/2.16.528.1.12.1.1.7110> .

# identifikatoren for datasettet innenfor Helsedirektoratet
<http://data.brreg.no/datakatalog/identifikator/111>
  a adms:Identifier ;
  skos:notation “OID 2.16.578.1.12.4.1.1.7110” ;
  dct:creator <http://data.brreg.no/enhetsregisteret/enhet/983544622> #helsedir
  .

Navnerom

@prefix dct: <> . # dublin core terms
@prefix rdfs: <> . # rdf schema
@prefix owl: <> . # web ontology language
@prefix dcat: <> . # data catalog vocabulary
@prefix adms: <> . # asset description metadata schema
@prefix dcatno: <> . # data catalog norwegian extension

@prefix ot: <> .
@prefix iso: <> .

Katalog:

Utgiver (Eier av katalog)

dct:publisher a owl:ObjectProperty ;
   rdfs:domain dcat:Catalog ;
   rdfs:range foaf:Organization .

Datasett

dcat:dataset a owl:ObjectProperty ;
      rdfs:label “datasett”@no ; # norsk oversettelse
      rdfs:domain dcat:Catalog ;
      rdfs:range dcat:Dataset .

Utgivelsesdato (Utgivelse)

dct:issued a owl:ObjectProperty ;
  rdfs:label “distribusjonsdato”@no ;
  rdfs:domain dcat:Catalog ;
  rdfs:range xsd:DateTime .

Endringsdato (Sist oppdatert)

dct:modified a owl:DatatypeProperty ;
   rdfs:domain dcat:Catalog ;
   rdfs:range xsd:DateTime .

Datasett:

Tittel

dct:title a owl:DatatypeProperty ;
      rdfs:label “tittel”@no ; # norsk oversettelse
      rdfs:domain dcat:Dataset ;
      rdfs:range rdfs:Literal .

Beskrivelse

dct:description a owl:DatatypeProperty ;
      rdfs:label “beskrivelse”@nb ; # norsk oversettelse
      rdfs:domain dcat:Dataset ;
      rdfs:range rdfs:Literal .

Identifikator

# identifikatoren angis med dct:identifier som en streng
dct:identifier a owl:DatatypeProperty ;
   rdfs:domain dcat:Dataset ;
   rdfs:range xsd:String .

# alternativ identifikator angis som et objekt med adms:identifier
adms:identifier a owl:ObjectProperty ;
   rdfs:domain dcat:Dataset ;
   rdfs:range adms:Identifier ;

adms:Identifier a owl:Class .

# bruk skos:notation til å angi denne identifikatoren som en literal
skos:notation a owl:DatatypeProperty
   rdfs:domain adms:Identifier ;
   rdfs:range rdfs:Literal .

# og angi organisasjonen som er autoritet for identifikatoren
dcterms:creator a owl:ObjectProperty ;
   rdfs:domain adms:Identifier ;
   rdfs:range foaf:Organization .

# rdfs:seeAlso brukes til å angi relasjoner til et identisk datasett, men som kan ha sin egen beskrivelse.
rdfs:seeAlso a owl:ObjectProperty ;
  rdfs:domain dcat:Dataset ;
  rdfs:range dcat:Dataset .

Tema

dct:subject a owl:ObjectProperty ;
   rdfs:domain dcat:Dataset ;
   # listen hentes fra egen begrepskatalog beskrevet i SKOS
   rdfs:range skos:Concept .

Utgiver (Eier)

dct:publisher a owl:ObjectProperty ;
   rdfs:domain dcat:Dataset ;
   rdfs:range foaf:Organization .

Kontaktpunkt

dcat:contactPoint a owl:ObjectProperty ;
   rdfs:domain dcat:Dataset ;
   rdfs:range vcard:Organization .

Datasettdistribusjon

dcat:distribution a owl:ObjectProperty ;
 rdfs:label “datasettdistribusjon”@no ;
 rdfs:domain dcat:Dataset ;
 rdfs:range dcat:Distribution .

Emneord (Søkeord)

dcat:keyword a owl:DatatypeProperty ;
   rdfs:domain dcat:Dataset ;
   rdfs:range rdfs:Literal .

Tilgangsnivå

dct:accessRights a owl:ObjectProperty ;
 rdfs:label “Tilgangsnivå”@no . # ledetekst på norsk
 rdfs:domain dcat:Dataset ;
 rdfs:range dct:RightsStatement .

dct:RightsStatement a owl:Class . # Peker på eu publication office verdier http://publications.europa.eu/mdr/authority/access-right/index.html

# kodelisten (første innslag)
<http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC>
  a skos:Concept ;
  skos:inScheme <http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right>;
  dct:identifier “Public” ;
  skos:prefLabel “Offentlig”@no .

Skjermingshjemmel

dcatno:accessRightsComment a owl:DatatypeProperty;
 rdfs:domain dcat:Dataset ;
 rdfs:range skos:Concept .

Begrep

dct:subject a owl:ObjectProperty ;
   rdfs:domain dcat:Dataset ;
   # listen hentes fra egen begrepskatalog beskrevet i SKOS
   rdfs:range skos:Concept .

I samsvar med

dct:conformsTo a owl:ObjectProperty;
 rdfs:label “i samsvar med standard”@no ;
 rdfs:domain dcat:Dataset ;
 rdfs:range dct:Standard . # kan lenke til ethvert dokument

Dokumentasjon

foaf:page a owl:ObjectProperty ;
   rdfs:domain dcat:Dataset ;
   rdfs:range foaf:Document .

Frekvens

dct:accrualPeriodicity a owl:ObjectProperty;
 rdfs:label “innholdsspesifikasjon”@no ;
 rdfs:domain dcat:Dataset ;
 rdfs:range dct:Frequency . # Skal peke på Frequency Name Authority List som vedlikeholdes av Publications Office.

Er versjon av

dct:isVersionOf a owl:ObjectProperty ;
 rdfs:label “versjon av”@no ;
 rdfs:domain dcat:Dataset ;
 rdfs:range dcat:Dataset .

dcat:hasVersion a owl:ObjectProperty ;
 owl:inversePropertyOf dcat:versionOf ;
 rdfs:label “har versjon”@no ;
 rdfs:domain dcat:Dataset ;
 rdfs:range dcat:Dataset .

adms:versionNotes a owl:DatatypeProperty ;
 rdfs:label “versjonsnote”@no ;
 rdfs:domain dcat:Dataset ;
 rdfs:range rdfs:Literal .

Er del av

dct:isPartOf a owl:ObjectProperty ;
 rdfs:label “er del av”@no ;
 rdfs:domain dcat:Dataset ;
 rdfs:range dcat:Dataset .

dcat:hasPart a owl:ObjectProperty ;
 owl:inversePropertyOf dcat:partOf ;
 rdfs:label “har del”@no ;
 rdfs:domain dcat:Dataset ;
 rdfs:range dcat:Dataset .

Er versjon av

dct:isVersionOf a owl:ObjectProperty ;
 rdfs:label “versjon av”@no ;
 rdfs:domain dcat:Dataset ;
 rdfs:range dcat:Dataset .

dcat:hasVersion a owl:ObjectProperty ;
 owl:inversePropertyOf dcat:versionOf ;
 rdfs:label “har versjon”@no ;
 rdfs:domain dcat:Dataset ;
 rdfs:range dcat:Dataset .

adms:versionNotes a owl:DatatypeProperty ;
 rdfs:label “versjonsnote”@no ;
 rdfs:domain dcat:Dataset ;
 rdfs:range rdfs:Literal .

Erstattet av

dct:isReplacedBy a owl:ObjectProperty ;
 rdfs:label “erstattet av”@no ;
 rdfs:domain dcat:Dataset ;
 rdfs:range dcat:Dataset .

dcat:hasReplaced a owl:ObjectProperty;
 owl:inversePropertyOf dcat:replacedBy ;
 rdfs:label “har erstattet”@no ;
 rdfs:domain dcat:Dataset ;
 rdfs:range dcat:Dataset .

Krever

dct:requires a owl:ObjectProperty ;
 rdfs:label “krever” ;
 rdfs:domain dcat:Dataset ;
 rdfs:range dcat:Dataset .

dct:isRequiredBy a owl:ObjectProperty ;
 owl:inversePropertyOf dcat:requires ;
 rdfs:label “er påkrevd av”@no ;
 rdfs:domain dcat:Dataset ;
 rdfs:range dcat:Dataset .

Relatert

dct:relation a owl:ObjectProperty ;
 rdfs:label “relatert”@no ;
 rdfs:domain dcat:Dataset ;
 rdfs:range dcat:Dataset .

Kilde

dcat:source a owl:ObjectProperty ;
 rdfs:label “kilde”@no ;
 rdfs:domain dcat:Dataset ;
 rdfs:range rdfs:Resource . # kan være en hvilken som helst URI inkl. et datasett

Opphav

dct:provenance a owl:ObjectProperty;
 rdfs:label “opphav”@no ;
 rdfs:domain dcat:Dataset ;
 rdfs:range dct:ProvenanceStatement .

Landingsside

dcat:landingPage a owl:ObjectProperty ;
   rdfs:domain dcat:Dataset ;
   rdfs:range foaf:Document .

Språk

dct:language a owl:ObjectProperty ;
   rdfs:domain dcat:Dataset ;
   rdfs:range dct:LinguisticSystem .

Testdatasett*

dcatno:testdata a owl:ObjectProperty ;
 rdfs:label “testdata”@no ;
 rdfs:domain dcat:Dataset ;
 rdfs:range dcat:Dataset .

Dekningsområde

dct:spatial a owl:ObjectProperty ;
      rdfs:label “dekningsområde”@no ; # norsk oversettelse
      rdfs:domain dcat:Dataset ;
      rdfs:range dct:Location .

dct:Location a owl:Class ;          #
      rdfs:label “Lokasjon”@no .

Tidsrom (Tidsmessig avgrensing)

dct:temporal a owl:ObjectProperty ;
      rdfs:domain dcat:Dataset ;
      rdfs:range dct:PeriodOfTime ;
      rdfs:label “tidsperiode”@no .

dct:PeriodOfTime a owl:Class .

ot:hasBeginning a owl:ObjectProperty ;
  rdfs:domain dct:PeriodOfTime ;
  rdfs:range ot:Instant.

ot:hasEnd a owl:ObjectProperty ;
  rdfs:domain dct:PeriodOfTime ;
  rdfs:range ot:Instant.

ot:Instant a owl:Class ;

ot:inXSDDateTime a owl:DatatypeProperty ;
  rdfs:domain ot:Instant ;
  rdfs:range xsd:dateTime.

Type

dct:type a owl:ObjectProperty ;
 rdfs:label “type”@no ;
 rdfs:domain dcat:Dataset ;
 rdfs:range skos:Concept . # refererer til EU publication office typer, se http://publications.europa.eu/mdr/authority/dataset-type/index.html + egendefinerte typer

Endringsdato (modifisert)

dct:modified a owl:DatatypeProperty ;
   rdfs:domain dcat:Dataset ;
   rdfs:range xsd:DateTime .

Skaper

dct:creator a owl:DatatypeProperty ;
   rdfs:label “Skaper”@ ;
   rdfs:domain dcat:Dataset ;
   rdfs:range rdfs:Literal .

Distribusjon:

TilgangsURL

dcat:accessURL a owl:ObjectProperty ;
  rdfs:label “tilgangsURL”@no ;
  rdfs:domain dcat:Distribution ;
  rdfs:range rdfs:Resource .

Beskrivelse

dct:description a owl:DatatypeProperty ;
  rdfs:label “tittel”@no ;
  rdfs:domain dcat:Distribution ;
  rdfs:range rdfs:Literal .

Format

dct:format a owl:ObjectProperty ;
  rdfs:label “format”@no ;
  rdfs:domain dcat:Distribution ;
  rdfs:range skos:Concept .
Har range dct:MediaTypeOrExtent i dcat-ap-no

Dokumentasjon

dcat:documentation a owl:ObjectProperty ;
  rdfs:label “Dokumentasjon”@no ;
  rdfs:domain dcat:Distribution ;
  rdfs:range foaf:Document .

Nedlastingslenke

dcat:downloadURL a owl:ObjectProperty ;
  rdfs:label “nedlastingslenke”@no ;
  rdfs:domain dcat:Distribution ;
  rdfs:range rdfs:Resource .

I samsvar med

dcat:conformsTo a owl:ObjectProperty ;
  rdfs:label “I samsvar med”@no ;
  rdfs:domain dcat:Distribution ;
  rdfs:range dct:Standard .

Utgivelsesdato (Utgivelse)

dct:issued a owl:ObjectProperty ;
  rdfs:label “distribusjonsdato”@no ;
  rdfs:domain dcat:Distribution ;
  rdfs:range xsd:DateTime .

Tittel

dct:title a owl:DatatypeProperty ;
      rdfs:label “tittel”@no ; # norsk oversettelse
      rdfs:domain dcat:Catalog ;
      rdfs:range rdfs:Literal .

Endringsdato (Sist oppdatert)

dct:modified a owl:DatatypeProperty ;
   rdfs:domain dcat:Distribution ;
   rdfs:range xsd:DateTime .

Enhet:

Navn (Enhetsnavn)

foaf:name a owl:DatatypeProperty ;
 rdfs:label “enhetsnavn”@no ;
 rdfs:domain foaf:Agent ;
 rdfs:range rdfs:Literal .

Utgivertype

dct:type a owl:ObjectProperty ;
  rdfs:label “utgivertype”@no ;
  rdfs:domain foaf:Agent ;
  rdfs:range skos:Concept . # Refererer til institusjonellSektorkode fra Enhetsregisteret

Organisasjonsidentifikator (Organisasjonsnummer)

dct:identifier a owl:DatatypeProperty ;
 rdfs:label “organisasjonsnummer”@no ;
 rdfs:domain foaf:Agent ;
 rdfs:range rdfs:Literal .