Nasjonalt arkitekturbibliotek er en del av Nasjonalt arkitekturverksted.

Nasjonalt arkitekturbibliotek inneholder arkitekturdokumentasjon - modeller, standarder, referansearkitekturer, veiledninger, anbefalinger, tips, maler og annet av interesse på tvers av sektorer i Norge.

Innholdet i dette arkitekturbiblioteket utvikles løpende, med samarbeidsverktøy som understøtter samproduksjon av innhold på tvers av forvaltningen. Se mer om plattformen og praktiske tips for å komme igang med aktuelle verktøy for innholdsproduksjon.

Primær målgruppe er virksomhetsarkitekter og løsningsarkitekter, men deler av innholdet tilpasses også andre interessenter.

Oppbyggingen av arkitekturbiblioteket følger i grove trekk strukturen som angitt i TOGAF 9.2 og Norsk arkitekturrammeverk for samhandling.

Figur: Innhold i nasjonalt arkitekturbibliotek.

nasjonalt arkitekturbibliotek

Mappestruktur og lenker til innhold:

  1. Overordnede rammeverk og metoder

  2. Arkitekturlandskap

  3. Løsningslandskap

  4. Standarder

  5. Funksjonelle behov (kravbibliotek)

  6. Referansebibliotek

  7. Organisering og kompetanse

  8. Styring og oppfølging

I tillegg denne inndelingen og dokumentsamlingen, finnes en egen mappestruktur og innhold i det nasjonale biblioteket for arkitekturmodeller.

Primær målgruppe er arkitekter, men det er en målsetning at andre roller skal finne relevant og tilpasset informasjon, slik som beslutningsunderlag for ulike typer beslutningstakere. Det vil ut fra dette lages ulike, rollespesifikke navigeringstrukturer.